Петиция ЕНЕРГЕТИКА

ДО
43-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Подписалите настоящата петиция настояваме за следното:
1. Възстановяване на цените на електроенергията на нивата отпреди 1 август 2015 г.;
2. Пътна карта за реформи в енергетиката;
3. Законодателни промени, вкл.:

3.1. Отмяна на промените в Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), разширяващи възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор;
3.2. Мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г.;
3.3. Разкриване на информация за собствениците, договорите и дейността на дружествата, чието производство се изкупува по преференциални цени,
4. Оставка на Иван Иванов, председател на КЕВР;
5. Международен одит на енергетиката.

Вашият глас в тази петиция подпомага УСПЕХА и на Вашия бизнес!

Задължително поле